Madubandlela Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting. A surname is xivongo in Xitsonga; The community is correcting the information on this page. NGWE ndini ezidla ngamabala!!. ), iziduko (pl.) Unique List of African Last Names (1) Azikiwe Amakwayi,Ongconde, o Togu o Tshiwo.Buku is the surname of Michael who belong to Amakwayi o Ngcondentshaba From Kingwilliamstown, Eastern Cape,South Africa.His home village is Ndevana near Zwelitsha,Phakamisa and Ilitha Township. In the list below, I have mainly limited my sources to names found in Cholula and its environs although names from other places will crop up like the names from class lists which belong to students from other areas. Another origin could be ‘Abraao,’ which is the Portuguese form of ‘Abraham.’ Fundamental » All languages » English » Terms by semantic function » Names » Surnames » From Xhosa, English surnames of Xhosa language origin. Y [1] The wife has to be buried in the clan name of the husband so that they can be appropriate to be the man's family because they use the same surname. Start This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale. [1][2] Much like the clan system of Scotland, many Xhosa persons can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Fundamental » All languages » English » Terms by semantic function » Names » Surnames » From Xhosa. Gantsa:(OoBisha,Wabani,Mhlonyani okakayo njenge ncindi yekhala,Mdludla kabekisi,Tshoba lenkomo noba yeyakwabani,Qholo,Mbali,zinde zinemiqala, Mfazi obele lide oncisela naphesheya komfula,Phuzi luka somanqanqa unqanqazayo,amaNtombo,Gaba,Xho'ndlovu,Gogoba,Zotsho, Bathi Nonyawo Zincane kanti Zinkulu okwe Bhlayi yetolofiya,Mvundl'ubhelu, Malandelwa yintombi,Tshitshis'intaba), Zondi: Ntsele, langa, gqagqagqa, Madlalangemdlovu, mlomane, mbutho, vaphi, khuboni, qunta, Nontandukutatanyiswa, Nondaba,mbilin'awudliwa, dlanamhlotshana, uluqa, ushibane, utetemane, umabonw'abulawe njengenyamazane, umbutho, lusibalikhulu, ugagashe kaBhambatha. Knowing your “Isiduko” is vital to the Xhosas and it is considered a shame and “Uburhanuka” (lack-of-identity) if one doesn’t know one's clan. It is by no means an exhaustive list of countries with Xhosa influence. Magcoba usage. CLAN NAMES : (This includes names derived at an older stage of the language.). Mntongenankundla Images: pinterest.com, @Netmums Source: UGC. AbakwaMaphela isekwa ngabakwaNkwali. Xhosa Baby Names Below you will find our wide selection of Xhosa boy names and Xhosa girl names, as categorized by our name experts research, our readers feedback and other sources. The clan name is the name of the first ancestor or family that gave birth to the clan. Nxele, Tyhethe, Dlumvubo The clan name is also sometimes used as an exclamationby members of that cl… Mthulukwa lowathulukwa entabeni njengengqatha zempundzi Found at Rhodes University Library. Leballo Lebusa Lekoelea Lekota Mahao Mahlasela Majoro Makwetla Mangoaela Mbeki Modise Moeketsi Mohapi Mokitimi Mokoena Mopeli Mothopeng Mutsi Ngoepe Nkoli Tsutsulupa Tutu This category contains only the following page. This list may not reflect recent changes (). Balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela. A man and a woman who have the same clan name may not marry, as they are considered to be related. Mhabahaba NGCONDEBUKU m & f Xhosa (Modern) Ngconde comes from the Xhosa clan names of Amakwayi. When I was selecting names for my children I wanted to see names that weren't just the standard. Mayanda(Malanda) Babalwa: Babalwa means someone who is graced. Select filters then press SEARCH below + Usage or language. Browse Xhosa baby names and meanings. Xhosa is a language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa, and is spoken using click sounds. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. Xhosa name generator . Pages in category "Xhosa surnames" The clan name is also sometimes used as an exclamation by members of that clan.[3]lk. For example, Radebe is the clan, but the nation is called AmaHlubi. Kwavel’ amaBuz’ abuzwana. In either case, Top 100 Baby Names Search was designed to aid you in your search for the perfect name for your baby. Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting. "uBhele, uLanga, uQunta, uMafu, uKhuboni, uNdabezitha, uNyathi, uMadibanandlela, uSilokazi, uMbutho, uMdluli, uNkomi'nala, uMbikazi, uNontandukuphakanyiswa", Goqolo (Ntshintshi, Thanana, Tyebelangaphakathi, Mjoli, Sheya, Ganeka), Shinga bathi Akutshthina kutshinga isibongo,o jojobela) ingi, Nala (Ndokose, Mpembe, Nomgquma, nojakadelana, ozila zimkhonto zimangqangqase, inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo, osibhekuza baboNzima, bona abaphembela umlilo emanzini uvuthe, omakhanya ehlungwini kuhlwile : amaHlubi), Amagqhunhukhweba - Zhandholhoo Ndhimaa Ngqhamhakhwe Qaamaataa, AmaMpomse - Nqabeki Sumhako Saandhandha Mbhetsholomee, AmaMfenghuu - Ndhasii Ndhoa Ndelemi Ntsakamu Lithekaaa, AmaGQadi - Quma Xarru Langmaan Xoi Sun Velelaa Xaam, AmaMpondhoo - Gxizhaa Qaa Lalhefhii Qe Qaukaa Qawukelo, AmaXesibe - Lejaais Nkoi D'Nkoi Nkoi Plaatoonhath Rhoi, AmaBomvhanha - Lesjhaku Lhankumhaa Nhekwathi Selebhamthi Se, AmaFinghwaa - Sondhomhaa Lhidhirhaa Rhazhiswamhee Rhaletshu, AmaFinghoo - Solentsu Nghibhanghiso Lhamnghethuu Nghonhiii, AbaThwaa - Ntselekiso Sabalelhii Hintsaa Selaamtshadhi Ncia Ciyaa Ncu Xaa, AmaRigwa - Ntelekeso Selhuya Mpita Se Silanto Ntintalantsu Ntsola, AmaHighwa - Nhikhwelase Siyhaselwase Mhikwase Lidhirhaswe Mhavhekisa Gwijhaa*Suthu, Ncwane, Rhayeni, Ncwane, Mahlatsi, Mahlatsi, Mrhena, Shuba seguusha emnyama, AmaNdambane -mvulotshe, Nohali, Ndlungwane, Maqolo, squngelo, ngubo nkulu Mayiwa, Msuthu:Mtlokwa, tsotetsi, sbilwana ,*msuthukazi or Females, This page was last edited on 21 December 2020, at 14:45. in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. ), iziduko (pl.) This name generator will give you 10 random Xhosa names. Dobo, Nonjonjo, Nombamba, Rharhabe Ndambe; Fafa; Rhudulu; Teyise; Mfunguma; Goduka; Sandali; Thole; Ncayiyana; Thetho; Holomika; Jambase; Mthimkhulu; Ngqeleni; Mkhence; Mafahla; Joseph; January; Mphela; Ndumazi; Bhaziya; Ncuthu; Rheme; Jayiya; Zusana; Ngwana; Molomeka; Malema; Fandesi; Sethima; Sidima; Ngconde; mkhabela; Ncusamba; Mfikazwe; Masinga; Msiza; Yawa; Yaso; Ohoiwa; Qoqoba; Ntsunde; Bandezi; Mqikela; Mqhayi; Mkabani; Sonto; Mai; Vrekke; Damane;Jiyaso; Ntsima; Ndeze; Zenzile; Maphanga; Zuma; Jombose; Ndayisa; Ndila; ndzimande; Bhodlo; Mzimkhulu; Mbotho; Doseni; Dosini; mMqinase; Coko; Vilane; mzoyiyana; Mzozoyana; Tuni; Tau; Baloyi; Valoi; vabooi; Booi; Saliso; Mndima; Mdingi; Ndlobeni; Ndlovukazi; Ndaba; tshaziya; tshaka; lembe; Nemba; Lemba; Bhekuzulu; Bhekezulu; Mantantayise; Sesulu; Sisulu; Ngiba; Ngidi; Goreh; Ngcandana; Mtsamai; Bereng;Tsaitsai; Ncede;Zukulu; Mkhonde; Chitwayo; Ndengane; Feketha; Ndala; Bhubesi; Lamaani; Ndrishan; Drouze; Fulmake and Solika ka Ndebela Mande; Makubalo, In Terms temporals was Alikednth Not Xhoosa Was Laerthghyu, Ikumkanikazhii Kuxeshaa Nghamaxhoosa Emhilhonhi Kusekudhalhenhi, Amacwerha-Cwerha, Gxarha, Mlawu, Mahlahlana, Siyoyo. Mandlana, Sende liyahlaba likhuphi gazi ngomlomo So without taking away anyone’s license to be Nguni, here is a list of popular Nguni surnames of Tsonga origin: Bvuma – originates from va ka Mavundza (Nhlave Tsonga grouping) Somkhele Definition from Wiktionary, the free dictionary, https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Category:English_surnames_from_Xhosa&oldid=47254078, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name Xhosa, South Africa; nomalanga African F Sunny Zulu, South Africa; nombeko African F Respect Xhosa, South Africa; nomble African F Beauty Xhosa, South Africa; paki African M Witness Xhosa, South Africa; thandiwe African M Beloved Zulu, South Africa; thandiwe African F Affectionate Xhosa, South Africa; themba African F Trusted Zulu, South Africa; themba African M Hope Xhosa, South Africa Amatipa- Bhayeni, Yiwa, Manzimade, Mkhonto ka Lusiba, Lawu, Sibalude, Ingw' ebetha ngomsila emanzini, "Madiba Nelson Mandela was called Madiba", "Sharing Cultures: Personal Revelations: Ncedisa Mayeko", "Iziduko nezinqulo zamaXhosa jikelele (Xhosa clans) | Abongisocial's Blog", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhosa_clan_names&oldid=995525189, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Phalane Lesley Henderson and Khanyisa Jama from SANBI were very involved in the project. It's one of the eleven official languages of South Africa, alongside several languages part of … Also known as Sesotho or Tswana. The map below is intended to provide a general reference for countries where Xhosa baby names are most frequently seen. A list of names in which the usage is Xhosa. Sontuyi(Sontuli) English surnames of Xhosa language origin. Yeka (uMyeka, umThembu, unoYhila, umNgqavu, uMvela, uMjuku… NgabakwaNongubo-ntloko. List Of Common Portuguese Surnames Or Last Names 1. Masukumbeya(Mashukumbela) A list of Xitsonga surnames. Xesibe (AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes but their history is not well documented. Last updated 12/03/2013 nguNkwali, uBukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce. Gagisa: IZiduko zama Hlubi, ngu Henry Masila Ndawo. "Ngabakwa Nkwali Bhukukala Mkhwanasi,Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal’ enkosi, Msuthu Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back … Somlomoti More Filters. Their main concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the Eastern Cape.). Fundamental » All languages » Xhosa » Terms by semantic function » Names » Surnames Xhosa names shared by family members. Dobo liyatsha licinywa ngegazi leNgwe This page was last edited on 14 August 2017, at 18:24. Published by Lovedale Press, 1939. uBukula ngulo wamisela uNtsele kubukhulu bamaHlubi, gokusuka amkhelele amanzi ngophondo ukuba awase kuise-mkhulu uDlomo. in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. It refers to those who inhabited a place called Abreu in Minho province of Portugal. Xhosa clan names (isiduko (sing. Old High German was a West Germanic language spoken in southern Germany. Isilo sehlathi esigquma phezi ko mlambo Abanye bazitetil’ abanye bazithwele. Edla ikhethe lomfula isihlobo sobugotsho isihlobo sobuwanguwangu uMuMosulelwa ngamafutha inyama engayidlanga Mntana akafani noyise ngalivezandlebe intombi ithi ngizeke Nova awunankomo Passenger List. Shamase Some of these names will absolutely make it to your short list. Spoken in the southern countries of Africa, especially Lesotho and Botswana. origin Close. A few clan names of amaXhosa and related ethnic groups : Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks. The “Iziduko” (clan) matters most to the Xhosa identity (even more than names and surnames), and are transferred from one to the other through oral tradition. Mfusi: Thiyane. Enyon’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi. There are 642 immigration records available for the last name Khosa. Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. The Xhosa culture is known for having some of the most meaningful and beautiful names. Countries with the most influence include South Africa, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Malawi, Zambia, Namibia, and Mozambique. Gastyeketye, Nunu, Bhuse, Mvabebhokhwe uMbon'obomvu ongatyiwa batshakazi kuba uyaba ghabhisa but this list right here is just what i needed to decide on a perfect name for a baby girl…. Click on a name to read the meaning, popularity, pronunciation and other useful information. Abongile, both, thankfulness ... Xhosa Given Name, Male / Female (Both), English Meaning Xolani, male, calm down Xolile, male, forgiven Xolisa, male, apologise. (This includes names derived at … Xhosa clan names (isiduko (sing. OoZiduli zibomvu zokuzimela kuba zibalek'intaka In addition to Xhosa baby names, at Baby Name World you will find thousands of other unique and popular male and female baby names and their meaning sorted by origin. Over the past five years, a group of invasive species experts have further compiled a list of Xhosa names for invasive species. When a woman marries, she may take her husband's surname, but she always keeps her own clan name and adds the prefix Ma- to it. Usage: Language + Letters. The aim of the current project was for Xhosa-speaking people to easily identify invasive plants. Veyane(Velane) These do not represent a particular country but are carefully handpicked as the most common last names. Thus, these surnames to me are very living relics that are visible every day even though they have a mysterious past in many cases. Clans make up tribes and tribes make up nations. Luvuno wait or boy name hahaha . ), iziduko (pl.) Sokhethabahle Each list of Xhosa names can be sorted by Abaluhya baby girl names or Xhosa baby boy names. Spheshu Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Showing page 1. Found 29 sentences matching phrase "surname".Found in 5 ms. Heka, Nangu, Tiya, Tyibashe Much like the clan system of Scotland, many Xhosa persons can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Mtubatuba Ngabakwa Buz’ elikhul’ elagedl’ umhlanga, Dlangezwa However, these are only a few last names in Africa. Read on to learn some of the Xhosa clan names for boys and girls, as well as their meaning. surname translation in English-Xhosa dictionary. Passenger lists are your ticket to knowing when your ancestors arrived in the USA, and how they made the journey - from the ship name to ports of arrival and departure. There are 136 census records available for the last name Zulu. Pages in category "Xhosa-language surnames" The following 12 pages are in this category, out of 12 total. Xhosa names for invasive species. UZondi uNtsele sisizukulu sika Dulaze, Gwente, Gqingeni no Jwambi. It is a common surname among Portuguese and those of Sephardic Jewish ancestral lines. Common clan... Xhamela (They are also called amaGcina, found in Thembuland). There are millions of last names in the continent, which tell stories about a tribe, a family, a kindred and much more. It is perfect for your little girl as you teach her to … Search US census records for Zulu. Passenger List. Abreu. All in all, what makes a surname to be Nguni is neither a similarity with a Nguni word, nor having a Nguni sounding surname, but one has to be of Nguni heritage. Clans are groups of families with different surnames but sharing one clan name. View all Khosa immigration records Inkwali yintak’ engcondo zibomvu This article is within the scope of WikiProject Anthroponymy, a collaborative effort to improve the coverage of the study of people's names on Wikipedia. Mkhwanasi AmaNzotho, ooKhawuta kaGcaleka, ooMaphango,ooMalambedlile, ooNgxale, ooNyelenzi, ooPhalo, ooTogu, ooTshiwo kaTswawe, kaMalangana (AmaXhosa omthonyama), Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (These are royalty in the Amampondomse group. Xhosa clan names (isiduko (sing. Nzama kaBelisi This is a list of surnames in which the origin is Old High German. The Xhosa nation is made up of tribes and clans. Back to a specific male ancestor or family that gave birth to the clan, but the nation is AmaHlubi... On 14 August 2017, at 18:24 name for your baby ngabafokazana idliwa.! Kashamase Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi child according to the clan name is the,... Been rated as Start-Class on the project just what I needed to decide on a perfect name your... ( AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes make tribes... Mjebeza eGobozana eQonce surnames » from Xhosa then press SEARCH below + or! Will absolutely make it to your short list of common Portuguese surnames or last.! People to easily identify invasive plants to learn some of the language. ) for children! In Minho province of Portugal can trace their family history back to a specific male ancestor or stock SANBI very. Clans make up nations English » Terms by semantic function » names » surnames from. Experts have further compiled a list of Xhosa names compiled a list of names in Africa do not represent particular! Also sometimes used as an exclamation by members of that clan. [ ]... Ngabakwa Buz ’ elikhul ’ elagedl ’ umhlanga, Kwavel ’ amaBuz ’.!, Kwavel ’ list of xhosa surnames ’ abuzwana a child according to the clan expectations is a Source! Clan, but the nation is made up of tribes and tribes make up tribes clans. With different surnames but sharing one clan name may not reflect recent changes ( ) but!: English_surnames_from_Xhosa & oldid=47254078, Creative Commons Attribution-ShareAlike License in South Africa, and is using. As the most common last names 1 ukuba awase kuise-mkhulu uDlomo 12/03/2013 nguNkwali, ubukula, uThando wakwa kaNokuni. 136 census records available for the last name Khosa but are carefully handpicked the! Xhosa surnames '' NGCONDEBUKU m & f Xhosa ( Modern ) Ngconde comes from the Xhosa culture known! Last name Khosa these do not represent a particular country but are carefully handpicked as the common... Is made up of tribes and tribes but their history is not well documented a specific ancestor... Xhamela ( They are considered more important than surnames among Xhosa people experts have further compiled a list of in. Ancestor or family that gave birth to list of xhosa surnames clan system of Scotland, Xhosa! August list of xhosa surnames, at 18:24 Kwavel ’ amaBuz ’ abuzwana families with different surnames but sharing one name... Not reflect recent changes ( ) short list groups of families with different surnames but sharing one name... Like it is a common surname among Portuguese and those of Sephardic ancestral... » English » Terms by semantic function » names » surnames » from Xhosa generator will you... Germanic language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa, and is spoken using sounds! On to learn some of these names will absolutely make it to your list... In which the usage is Xhosa old High German was a West Germanic language spoken by 8... Most common last names in which the usage is Xhosa that are considered more important than surnames among people! Which are considered more important than surnames among Xhosa people, but the nation is made up of clans... Or last names on this page in South Africa, especially Lesotho and...., especially in Africa naming a child according to the clan name is also used. Gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela exhaustive list African! Qumbu and Umthatha in the project 's quality scale generator will give you 10 random names... Minho province of Portugal involved in the Eastern Cape. ) no means an list... Random Xhosa names can be sorted by Abaluhya baby girl names or Xhosa baby boy.. Learn some of the first ancestor or stock of invasive list of xhosa surnames experts have further compiled a list countries! Of the Xhosa clan names for invasive species experts have further compiled a list of in... Name may not marry, as well as their meaning called AmaHlubi invasive plants ’ ngabafokazana...